سلسله نشست هاي علمي - تخصصي حوزه علوم انساني

سلسله نشست هاي علمي - تخصصي حوزه علوم انساني

18/08/94

 

از سلسه نشست هاي علمي و تخصصي حوزه علوم انساني، جلسة سخنراني استاد دكتر محمد علي آذرشب، (استاد نمونة كشوري، پژوهشگر برتر كشور و دانشگاه تهران، دارندة حدود 150 مقاله ملي و بينالمللي و دهها جلد كتاب در حوزة ادبيات عرب) در روز دوشنبه مورخ 11/8/94 با عنوان «نقش زبان عربي در تمدنسازي اسلامي» در تالار كمال با حضور استادان، دانشجويان و علاقهمندان برگزار شد. در آغاز ، دكتر كريميان معاون پژوهشي دانشكده، ضمن اشاره به سوابق علمي دكتر آذرشب با اهدا كتاب "ابن هيثم و دانش نورشناسي، آرا و اكتشافات " كه زير نظر استاد ترجمه شده ، از ايشان قدرداني كردند.

استاد آذرشب سخنراني خود را با ذكر مقدمهاي دربارة فرهنگ و تمدن آغاز و به تشريح ويژگيهاي فرهنگهاي ايستا و پويا پرداخت كه ، فرهنگ پويا را فرهنگ تمدنساز معرفي كرده و اسلام را نيز دين و فرهنگي دانستند كه از آغاز تمدنساز بوده است. ايشان در ادامه به شاخصهاي فرهنگتمدنساز اشاره كرد و يكي از مهمترين اين ويژگيها را عزت دانست و تاكيد كردند فرهنگي كه برخوردار از عزت باشد، تمدنساز خواهد بود و غرب از اين رو در فكر ذليل كردن اسلام و مسلمانان برآمده است كه اين روحيه و شاخص تمدنسازي را از اسلام و مسلمانان بگيرد. دكتر آذرشب جنگ و درگيري بين مسلمانان، اختلاف شيعه و سني، شكل گيري داعش و دامن زدن به مهاجرت مسلمان به اروپا را نمادهايي از تحقير و ذلتي دانست كه غرب با هدف مذكور بر مسلمانان روا ميدارد. ايشان شاخص ديگر فرهنگتمدنساز را حصارشكني دانستند و دربارة اين شاخص نيز توضيحاتي را بيان داشتند. دكتر آذرشب ، به تلاش متقابل دانشمندان و بزرگان فارسي و عربيزبان در تمدنسازي اسلامي اشاره كرد و با ذكر نام برخي از دانشمندان ايراني و عرب، با معرفي كتابهايي از آنان و تبيين روش و انديشة ، نقش مهم آنها در اين تمدنسازي را تشريح نمودند. استاد با توجه به استفادة دانشمندان فارسيزبان از زبان عربي در جهت تأليف كتب خود، آن را تلاشهايي شايسته در جهت تمدنسازي اسلامي دانسته و در نتيجه گيري از سخنان خويش ضمن تاكيد بر نقش كليدي زبان عربي در تمدنسازي اسلامي روشنفكران و استادان گذشته و حال ادبيات عرب را به دو دسته تقسيم بندي كردند. گروهي كه با شناخت ادبيات قديم، تفكر جديد را ارائه مي نمايند. گروهي ديگر كه بدون در نظر گرفتن گذشته و نفي آن بر تفكر خود پافشاري ميكنند . ايشان گروه اول را گروه اصلي و داراي جايگاه دانسته و گروه دوم را گروه جعلي خطاب نمودند. وي در پايان به ديدگاه هاي تمدني پرداخته و در اين خصوص مطالب ارزنده اي را بيان كردند.

گفتني است پس از پايان سخنان دكتر آذرشب، جلسة پرسش و پاسخ برگزار و جلسه راس ساعت 12 به پايان رسيد.