شاهنامه سه بعدي

شاهنامه سه بعدي

1392/09/02

كانون ادبي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
شاهنامه سه بعدي
 
نقد و بررسي آثار آيدين سلسبيلي
 
به كوشش دانشجويان كانون ادبي دانشكده ادبيات نشستي  با موضوع نقد و بررسي آثار آيدين سلسبيلي محقق و تصوير شاهنامه فردوسي  چهارم آذر ماه از ساعت 15 الي 17 در تالار  كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .