شگفتي هاي تخت جمشيد

نمايش مستند(( شگفتي هاي تخت جمشيد))

1391/12/13

 

جمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
نمايش مستند(( شگفتي هاي تخت جمشيد))
 
جلسه نمايش مستند  (( شگفتني هاي تخت جمشيد ))  دوشنبه چهاردهم اسفندماه ماه از ساعت 12 - 10 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .