عكسهاي ماهواره ایی در باستان

عكسهاي ماهواره ای در باستان شناسي

1391/10/10

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
عكسهاي ماهواره ای در باستان شناسي
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي را با حضور آقاي دكتر علي موسوي با موضوع (( عكسهاي ماهواره اي در باستان شناسي )) سه شنبه دوازدهم دي  ماه از ساعت 12 - 10 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .