قابل توجه داوطلبين آزمون دكتري سال 93

قابل توجه داوطلبين آزمون دكتري سال 93

1393/02/21

قابل توجه داوطلبين آزمون دكتري سال 93
 
جدول مصاحبه شفاهي داوطلبين به شرح ذيل مي باشد :
 
گروه زبان و ادبيات فارسي- چهارشنبه 24/2/93 و شنبه 27/2/93 -
 
گروه فلسفه - چهارشنبه 24/2/93 امتحان كتبي گرايش عصر جديد
 
گروه باستان شناسي - گرايش دوران اسلامي 28/2/93 - گرايش دوران تاريخي 29/2/93 - گرايش پيش از تاريخ 31/2/93 -
 
گروه زبان و ادبيات عرب - 22/2/93 - 24/2/93 - 27/2/93
 
گروه تاريخ - همه گرايش ها 22/2/93
 
* رشته زبانشناسي متعاقباً اعلام خواهد شد .