قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93

قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93

1393/02/21

قابل توجه داوطلبین آزمون دکتری سال 93
 
جدول مصاحبه شفاهی داوطلبین به شرح ذیل می باشد :
 
گروه زبان و ادبیات فارسی- چهارشنبه 24/2/93 و شنبه 27/2/93 -
 
گروه فلسفه - چهارشنبه 24/2/93 امتحان کتبی گرایش عصر جدید
 
گروه باستان شناسی - گرایش دوران اسلامی 28/2/93 - گرایش دوران تاریخی 29/2/93 - گرایش پیش از تاریخ 31/2/93 -
 
گروه زبان و ادبیات عرب - 22/2/93 - 24/2/93 - 27/2/93
 
گروه تاریخ - همه گرایش ها 22/2/93
 
* رشته زبانشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد .