قابل توجه معرفي شدگان آزمون ورودي دوره دكتري

قابل توجه معرفي شدگان آزمون ورودي دوره دكتري

1393/02/16

قابل توجه معرفي شدگان آزمون ورودي دوره دكتري
 
زمان مصاحبه داوطلبين براي كليه رشته ها به جز رشته زبانشناسي شنبه 20/2/93 از ساعت 9 صبح و رشته زبانشناسي دوشنبه 22/2/93 از ساعت 9 صبح مي باشد .
 
مدارك مورد نياز :
 
- اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه تصوير آن
 
- اصل مدارك پژوهشي ( شامل مقاله - تاليف - ترجمه و ... )
 
- اصل مدرك زبان و تصوير آن ( در صورت دارا بودن مدرك زبان )
 
- اصل فيش واريزي به مبلغ 750000 ريال به حساب 12180-187 بانك تجارت شعبه ارديبهشت به نام معاونت آموزشي دانشگاه تهران به همراه تصوير آن
 
- دو لوح فشرده حاوي كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي
 
- همراه داشتم پرینت قبولی و مدرک شناسایی عکس دار الزامی است
 
- دارندگان مدرک زبان حتما مدرک خود را به مهر و امضاء مرجع صادر کننده ممهور نمایند
 
شايان ذكر است عدم حضور در روز مصاحبه به منزله غيبت و انصراف قطعي تلقي خواهد شد .