قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری

قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری

1393/02/16

قابل توجه معرفی شدگان آزمون ورودی دوره دکتری
 
زمان مصاحبه داوطلبین برای کلیه رشته ها به جز رشته زبانشناسی شنبه 20/2/93 از ساعت 9 صبح و رشته زبانشناسی دوشنبه 22/2/93 از ساعت 9 صبح می باشد .
 
مدارک مورد نیاز :
 
- اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه تصویر آن
 
- اصل مدارک پژوهشی ( شامل مقاله - تالیف - ترجمه و ... )
 
- اصل مدرک زبان و تصویر آن ( در صورت دارا بودن مدرک زبان )
 
- اصل فیش واریزی به مبلغ 750000 ریال به حساب 12180-187 بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران به همراه تصویر آن
 
- دو لوح فشرده حاوی کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی
 
- همراه داشتم پرینت قبولی و مدرک شناسایی عکس دار الزامی است
 
- دارندگان مدرک زبان حتما مدرک خود را به مهر و امضاء مرجع صادر کننده ممهور نمایند
 
شایان ذکر است عدم حضور در روز مصاحبه به منزله غیبت و انصراف قطعی تلقی خواهد شد .