كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

28/11/1393

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي
 
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات كارگاه تخصصي  دو روزه اي را تحت عنوان ( آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي ) با حضور دكتر سعيد عدالت نژاد بيست و نهم بهمن ماه و ششم اسفند ماه از ساعت 30 : 17  - 15 در كتابخانه مدرس رضوي دانشكده ادبيات برگزار ميكند . در پايان به شركت كنندگان گواهي شركت در كارگاه اعطا خواهد شد .