كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

12/11/1393

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي
 
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات كارگاه تخصصي  دو روزه اي را تحت عنوان ( كارگاه آموزشي اسناد دهي و سازمان دهي منابع) سيزدهم و بيستم اسفند ماه از ساعت 18 - 15 در كتابخانه مدرس رضوي دانشكده ادبيات برگزار ميكند . در پايان به شركت كنندگان گواهي شركت در كارگاه اعطا خواهد شد .