كارگاه تخصصي آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

كارگاه تخصصي آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي

93/11/14

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
كارگاه آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي
 
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات كارگاه تخصصي را تحت عنوان ( آشنايي با ساختار مقالات دانشنامه اي ) با حضور دكتر سعيد عدالت نژاد چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه از ساعت 18 - 15 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند . در پايان به شركت كنندگان گواهي شركت در كارگاه اعطا خواهد شد .