كارگاه راه اندازي كسب و كار اينترنتي

كارگاه راه اندازي كسب و كار اينترنتي

94/07/18

 

"كارگاه راه اندازي كسب و كار اينترنتي "  در روز دوشنبه 20/07/94 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.