كاوشهاي باستان شناسي تپه ميمون آباد

كاوشهاي باستان شناسي تپه ميمون آباد

1391/02/25

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي را با حضور آقاي دكتر روح اله يوسفي با موضوع (( كاوشهاي باستان شناسي تپه ميمون آباد )) سه شنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه از ساعت 18 - 16 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .