كنفرانس معنا شناسي

نخستين كنفرانس معنا شناسي و نحو زبان هاي ايراني

1393/02/06

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار ميكند :
 
نخستين كنفرانس معنا شناسي و نحو زبان هاي ايراني
 
بزرگداشت پنجاهمين سالگرد تاسيس گروه زبانشناسي همگاني و فرهنگ و زبانهای باستانی
 
بمناسبت بزرگداشت پنجاهمين سال تاسيس گروه زبانشناسي همگاني و فرهنگ و زبانهای باستانی نخستين كنفرانس تخصصي (( معناشناسي و نحو زبان هاي ايراني )) با حضور اساتيد برجسته ، دانشجويان و علاقمندان و محوريت مطالعه نظري و كاربردي زبان هاي ايراني ، ارائه مقالات و سخنراني در اين حوزه نهم و دهم ارديبهشت ماه در دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد . از علاقمندان دعوت ميشود براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي http://semtax-conf1.ut.ac.ir مراجعه نمايند .