مثنوي معنوي در ادبيات عامه

مثنوي معنوي در ادبيات عامه

1393/09/04

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
مثنوي معنوي در ادبيات عامه
 
 گروه زبان و ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( مثنوي معنوي در ادبيات عامه ) با سخنراني آقاي سيد احمد وكيليان يكشنبه نهم آذر ماه از ساعت 12 - 10 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .