مصاحبه قبول شدگان تکمیل ظرفیت

زمان مصاحبه قبول شدگان تکمیل ظرفیت دوره دکتری

1392/08/27

 
 
رشته تاریخ اسلام ( 26 آبان ماه ) 
مجموعه باستان شناسی ( 27 آبان از ساعت 13 ) 
زبان و ادبیات فارسی ( 27 آبان از ساعت 10 )