مطالعات ديرين اقليم شناسي

مطالعات ديرين اقليم شناسي در باستان شناسي

1391/07/26

 

انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
مطالعات ديرين اقليم شناسي در باستان شناسي 
 
انجمن علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات  سخنراني تخصصي را با حضور  آقاي دكتر عزيزي از اساتيد برجسته دانشكده جغرافيا با موضوع (( مطالعات ديرين اقليم شناسي در باستان شناسي )) سه شنبه دوم آبان ماه از ساعت 18 - 15 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .