مطالعه و بررسي بر هم كنش هاي رژيم خوراكي معيشت و محيط در جوامع خاور نزديك باستان

مطالعه و بررسي بر هم كنش هاي رژيم خوراكي معيشت و محيط در جوامع خاور نزديك باستان

11/08/94

 

 

 

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

مطالعه و بررسي بر هم كنش هاي رژيم خوراكي معيشت و محيط در جوامع خاور نزديك باستان

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات،  سخنراني تخصصي را تحت عنوان )مطالعه و بررسي بر هم كنش هاي رژيم خوراكي معيشت و محيط در جوامع خاور نزديك باستان براساس تحليل هاي ايزوتوپي (  با حضور دكتر اكاديوش سوتيشياك استاد برجسته دانشگاه ورشو لهستان شنبه شانزدهم آبانماه از ساعت 15 الي 17 در محل تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .