معاونت اجرایی

 

 
 اداري  و مالي 
 
حوزه معاونت اداري و مالي مهمترين بازوي اجرايي دانشكده بشمار ميرود كه با رسيدگي و هماهنگي بين درامد ها و هزينه هاي موجود سعي در بهتر اداره كردن دانشكده و تامين نيازهاي واحدهاي مختلف دانشكده را برعهده دارد . در واقع رسيدگي به كليه امور و مكاتبات و درخواستهاي مالي دانشكده با اين بخش مي باشد و با نگاهي كلي تر اداره كليه واحدها و مشاوره به رياست دانشكده در حوزه مالي و اداري بر عهده اين واحد مي باشد . از زير مجموعه هاي اصلي اين معاونت ميتوان به دفتر معاونت روابط عمومي دبيرخانه امور عمومي اشاره كرد . اين بخش با ايجاد هماهنگي مستمربين بخشهاي مختلف از حيث مالي و اداري و تامين نيازهاي واحدها در اين دو حوزه دانشكده را اداره مي نمايد .  از وظايف اين واحد مهم ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد :
 
    نظارت و رسيدگي به كليه امور مالي دانشكده اعم از امور دانشجويان ،اعضاي هيات علمي و كاركنان 
    رسيدگي به اسناد مالي حسابداري و تائييد نهايي 
    نظارت بر توسعه فضاي دانشكده  با تخصيص بودجه و پيگيري مواد مربوط به آن 
    تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي دانشكده 
    نظارت بر اجراي آئين نامه ها و بخشنامه هاي اداري و تخصيص بودجه به اين امور در صورت لزوم 
    نظارت و كمك به ارتقاء كاركنان 
    رسيدگي به امور عمراني و تعميرات در دانشكده و تخصيص بودجه در چهارچوب ضوابط  و آئين نامه ها
 
 
امور دانشجويي و فرهنگي 
 
حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده با ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط و همكاري مستمر با زيرمجموعه هاي گوناگون معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه از قبيل اداره كل امور دانشجويي ، اداره كل امور فرهنگي و فوق برنامه ، اداره كل تربيت بدني ، اداره كل امور خوابگاه ها ، مركز بهداشت و مركز مشاوره دانشگاه تلاش مي كند دانشجويان را در بهره مندي از امكانات موجود در اين عرصه ياري نمايد. لذا دانشجويان مي توانند با مراجعه به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده از خدمات متنوعي كه در ذيل اجمالاً مورد اشاره قرار مي گيرند استفاده نمايند
 
* ثبت نام از دانشجويان متقاضي انواع وام هاي ارائه شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه عبارتند از :
 
    وام تحصيلي  + وام شهريه دانشجويان نوبت دوم 
    وام ضروري 
    وام بيمه 
    وام ازدواج 
    وام وديعه مسكن و وام اجاره بهاي مسكن
*پيگيري تقاضاي آن دسته از دانشجويان شهرستاني كه متقاضي سكونت در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه هستند
 
* ثبت نام از دانشجويان متأهل جهت هماهنگي با اداره كل امور خوابگاه هاي دانشگاه و اعطاي خوابگاه متأهلي
 
* برقراري ارتباط بين دانشجوياني كه به هر دليلي نيازمند دريافت اطلاعات مشاوره اي هستند با مركز مشاوره دانشگاه
 
* برقراري ارتباط بين دانشجويان ورزشكار با اداره كل تربيت بدني دانشگاه و مساعدت در راه اندازي تيم هاي ورزشي و برگزاري مسابقات
 
* ايجاد ارتباط با مركز بهداشت و درمان دانشگاه جهت پيگيري و انجام امور بهداشتي و درماني و امور مربوط به بيمه خدمات درماني دانشجويي
 
* ايجاد ارتباط با اداره كل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه و معرفي دانشجويان علاقمند جهت همكاري با اين مركز و كانون هاي علمي ، فرهنگي مشغول به فعاليت در اين اداره كل
 
* برگزاري همايش ها ، جشنها و مسابقات فرهنگي دانشجويي همچون برنامه هاي نمايش و نقد فيلم ، مسابقات كتابخواني ، جلسات سخنراني و غيره
 
* توزيع سهميه هاي كمك آموزشي و رفاهي (در صورت دريافت از دانشگاه )
 
* توزيع كمدهاي دانشجويي
 
* پيگيري امور مربوط به اسكان دانشجويان در سفرهاي علمي داخلي و انجام مكاتبات مربوطه
 
* تنظيم و صدور فرمهاي اعلام بدهي و تسويه حساب جهت دانشجويان فارغ التحصيل
 
* پيگيري امور مربوط به انجمن هاي علمي دانشجويان گروه هاي آموزشي دانشكده