معركه گيري و فرهنگ و ادب عامه ايراني

معركه گيري و فرهنگ و ادب عامه ايراني

1393/08/18

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
معركه گيري و فرهنگ و ادب عامه ايراني
 
 گروه زبان و ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( معركه گيري و فرهنگ و ادب عامه ايراني ) با سخنراني آقاي مهران افشاري يكشنبه بيست و پنجم آبان ماه از ساعت 12 - 10 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .