منابع آزمون ارشد-زبانشناسی

 

متون مورد مطالعه براي شركت در آزمون ورودي دوره کارشناسی ارشد زبانشناسي


 

  • آواشناسي؛ دكتر علي محمد حق شناس؛ انتشارات آگاه؛ 1369.
  •  آواشناسي زبان فارسي؛ دكتر يدا... ثمره؛ مركز نشر دانشگاهي؛1371(بخش اول)
  •  مباني زبانشناسي و كاربرد آن در زبان فارسي؛ ابوالحسن نجفي.
  •   نگاهي تازه به دستور زبان؛ محمد رضا باطني؛انتشارات آگاه؛1370.
  •  زبان و تفكر؛ محمد رضا باطني؛ فرهنگ معاصر؛1369؛ ( مقاله هاي 1و2و6و7و8و9)
  •   دستور زبان فارسي؛ پرويز ناتل خانلري؛ بنياد فرهنگ ايران.
  •  در آمدي بر زبانشناسي معاصر؛ نوشته آرونف؛ اگرادي و دابروولسكي؛ ترجمه دكتر علي درزي؛انتشارات سمت.

 

 

 

 

Katamba, Morphology (1

2) Lyons, Linguistic Semantics

3) Adrian Akmajian, et, al(1985

 

Linguistics: An  Introduction to Language and Communication, the MIT Press