نتايج اوليه دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

نتايج اوليه دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

13/05/95

 

اعلام نتايج اوليه دكتري بدون آزمون (استعداد درخشان)سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران
 
 
 
بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان دكتري تخصصي Ph.D بدون آزمون (استعدادهاي درخشان ) سال ۹۵ مي‌رساند:
 
نتايج اوليه ارزيابي 10 پرديس / دانشكده در وبگاه حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل رويت مي باشد.