نظام ملي نوآوري در علم حكمت

نظام ملي نوآوري در علم حكمت

28/09/94

 
در پي برگزاري سلسله نشست هاي علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني ،  سخنراني دكتر علي اكبر موسوي موحدي با عنوان   "نظام ملي نوآوري در علم حكمت" دوشنبه مورخ 9/9/1394 در تالار كمال اين دانشكده برگزار شد .
 
 در آغاز دكتر موسوي موحدي رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران ، با تاكيد بر پيوستگي رشته­هاي علوم­انساني و علوم ديگر، بر ايجاد رشته هاي ميان رشته اي تاكيد نمودند و اذعان داشتند در ايجاد رشته هاي جديد نبايد فقط به علوم جديد اكتفا كرد، بلكه با كمك علوم قديمه مي­توان زواياي ناشناخته و تاريك جهان آفرينش را رمز­گشايي نمود. ايشان با ذكر نمونه هايي در استفاده از علوم قديمه و تعاليم مذهبي در مركز بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران ، علوم بين­رشته­اي را در اين زمانه مهم برشمردند و در جمع بندي سخنان خويش، دانشكده ادبيات و علوم انساني را به شناخت و برقراري ارتباط با رشته­هاي ديگر،  ايجاد قطب علمي- بين المللي ، بكارگيري اساتيد وابسته از رشته­هاي ديگر دانشگاه و تبديل اين دانشكده به مركز ديده­باني براي و تمدن ايراني- اسلامي دعوت نمودند.
 
اين نشست با سخنان دكتر محمود بي جن خان استاد گروه زبانشناسي دانشكده ادبيات، و پرسش و پاسخ حاضرين در خصوص مورد مورد بحث به پايان رسيد .