نقد كتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهي

نقد كتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهي

11/08/94

انجمن علمي دانشجويان تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

نقد كتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهي


انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات، جلسه نقد و بررسي كتاب انحطاط و سقوط شاهنشاهي با حضور نويسنده كتاب خانم پروانه پورشريعتي و جناب آقاي دكتر زرين كوب سه شنبه دوازدهم آبانماه از ساعت 10 الي 13 در محل تالار باستاني پاريزي اين دانشكده برگزار ميكند .