نقد و بررسي مستند ( علف از ديدگاه ايران شناسي )

نقد و بررسي مستند ( علف از ديدگاه ايران شناسي )

1393/11/25

 

انجمن علمي گروه ايران شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
نقد و بررسي مستند ( علف از ديدگاه ايران شناسي )
 
انجمن علمي گروه ايران شناسي جلسه نقد و بررسي مستند ( علف از ديدگاه ايران شناسي ) را از ساعت 19 - 17 شنبه25/11/93 در تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .