نقش راه ابريشم در مناسبات تاريخي – فرهنگي ايران و چين

نقش راه ابريشم در مناسبات تاريخي – فرهنگي ايران و چين

3/09/94

معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

 

نقش راه ابريشم در مناسبات تاريخي – فرهنگي ايران و چين

 

نشست علمي بررسي مناسبات تاريخي – فرهنگي ايران و چين با حضور اساتيد برجسته اين حوزه، سه شنبه سوم آذر ماه از ساعت 12 – 10 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .

 

گزارش نشست :

نشست علمي بررسي نقش راه ابريشم در توسعه روابط فرهنگي ايران و چين، با حضور مهماناني از دانشگاه پكن ، اساتيد ، دانشجويان و علاقه مندان اين حوزه سه شنبه سوم آذر ماه در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار شد .
 
نخستين سخنران اين برنامه، پروفسور Qin Dashu، با استناد به شواهد باستان شناسانه بدست­آمده از مناطق مختلف آسيا، حوزه درياي­احمر و جنوب­شرق آفريقا، روابط تاريخي و فرهنگي ايران و جنوب غرب آسيا را مورد بحث قرار داده و ضمن بررسي تطبيقي آثار، به تجزيه تحليل داده­هاي كتيبه­دار و تاريخ­دار در روابط تاريخي– فرهنگي اين مناطق پرداختند.
در ادامه نشست دكتر محمداسماعيل اسماعيلي­جلودار، عضو هيات­علمي گروه باستان­شناسي دانشگاه تهران، با اتكاء به يافته هاي باستان شناسانه بندر تاريخي سيراف، جايگاه و اهميت ويژه خليج­فارس و درياي­عمان در ايجاد ارتباطات دريايي ايران و تمدنهاي جنوب شرق آسيا را  مورد بحث قرار دادند.
آخرين سخنران اين سمينار دكتر Tai Yew Seng  با اشاره به پراكندگي و گسترش سفال هاي آبي – سفيد در شرق، جنوب، جنوب­غرب آسيا و درياي­عمان و خليج­فارس و نيز شرق، شمال­شرق و جنوب­شرق آفريقا روابط فرهنگي ايران و چين را بررسي كردند .  
در پايان نشست ، با حضور معاون پژوهشي دانشكده ، در خصوص تنظيم نسخه تفاهم نامه دانشگاههاي تهران و پكن، موافقت نامه خواهر خواندگي دو دانشگاه و گسترش همكاري فيمابين بويژه در حوزه تاريخ باستان شناسي و ادبيات بحث و تبادل شد .