نمايش فيلم - خداحافظ لنين -

نمايش فيلم - خداحافظ لنين -

2/12/1393

 

انجمن علمي دانشجويي گروه تاريخ دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
نمايش فيلم - خداحافظ لنين -
 
انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ جلسه نمايش و نقد فيلم خداحافظ لنين را با حضور دكتر گودرز رشتيباني شنبه دوم اسفند ماه از ساعت 30 : 16 الي 30 : 18 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .