نمايش مستند

نمايش مستند (( باراكا ))

1391/09/28

 

بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
نمايش مستند (( باراكا ))
 
در حوزه نقد مدرنيستم
 
بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات  نشست تخصصي را در حوزه نقد مدرنيسم با نمايش مستند (( باراكا )) بيست و هشتم آذر ماه از ساعت 17 - 30 : 14 واقع در تالار كمال دانشكده برگزار ميكند .