نيشابور در دوره اسلامي - زيبايي شناسي ويرانه

نيشابور در دوره اسلامي - زيبايي شناسي ويرانه

1393/11/25

 

انجمن علمي گروه ايران شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
نيشابور در دوره اسلامي - زيبايي شناسي ويرانه
 
انجمن علمي گروه ايران شناسي نشست علمي را تحت عنوان ( نيشابور در دوره اسلامي - زيبايي شناسي ويرانه ) با حضور دكتر لرزاده و دكتر رفيعي از ساعت 17 - 15 يكشنبه26/11/93 در تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .