هايدگر و فلسفه معاصر ايران

هايدگر و فلسفه معاصر ايران

1392/11/29

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
هايدگر و فلسفه معاصر ايران
 
جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات نشست تخصصي را تحت عنوان (( هايدگر و فلسفه معاصر ايران )) با حضور آقايان دكتر بيژن عبدالكريمي ،  سياوش جمادي و محمد منصور هاشمي سه شنبه 29/11/92 از ساعت 15 - 17 در تالار كمال برگزار ميكند .