همايش بين المللي باستان شناسان جوان

همايش بين المللي باستان شناسان جوان

1392/05/02

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
همايش بين المللي باستان شناسان جوان
 
محورهاي همايش :
 
باستان شناسي و آموزش
 
باستان شناسي ايران : ديروز امروز فردا
 
شناخت گذشته با بهره گيري از باستان شناسي تحليلي
 
مواد فرهنگي در باستان شناسي ايران
 
نظريه و عمل در باستان شناسي ايران
 
باستان شناسي منظري
 
جديدترين يافته ها از كاوش ها و بررسيهاي باستان شناسي در ايران فرهنگي
 
حفاظت از ميراث باستاني
 
مهلت ارسال چيكده مقالات : 20 مرداد 1392 
 
مهلت ارسال اصل مقالات : 25 شهريور 1392
 
زمان برگزاري همايش : 5 تا 7 آبان 1392
 
مكان : دانشگاه تهران دانشكده ادبيات و علوم انساني
 
جهت دريافت اطلاعات بيشتر و ارسال مقالات به آدرس ذيل مراجعه نماييد .
 
http://iran-arc.ir