پذيرفته شدگان ارشد و دكتري سال 91

اطلاعيه پذيرفته شدگان ارشد و دكتري سال 91

1391/07/05

 

اطلاعيه در خصوص پذيرفته شدگان مقطع تحصيلات تكميلي ( ارشد و دكتري ) سال 91

به منظور آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با آئين نامه ها و مقررات آموزشي اين مقطع جلسه اي با حضورهيات رئيسه دانشكده در روز شنبه هشتم مهر ماه از ساعت 13 واقع در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار مي گردد . همچنين ثبت نام حضوري و تشكيل پرونده پذيرفته شدگان دكتري نيز در اين روز در اداره آموزش دانشكده انجام خواهد شد . حضور كليه پذير فته شدگان ارشد و دكتري الزامي مي باشد . 
 
معاونت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني