پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسي

پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسي

28/11/1393

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسي
 
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات نشست علمي را تحت عنوان ( پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسي ) با حضور دكتر محمد رضا باطني يكشنبه سوم اسفند ماه از ساعت 12 - 10 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .