پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسی

پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسی

28/11/1393

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسی
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات نشست علمی را تحت عنوان ( پرسش و پاسخ درباره مسائل زبان فارسی ) با حضور دکتر محمد رضا باطنی یکشنبه سوم اسفند ماه از ساعت 12 - 10 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .