پرسش و پاسخ درباره ويرايش و نگارش زبان فارسي

پرسش و پاسخ درباره ويرايش و نگارش زبان فارسي

24/08/94

 


گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :

پرسش و پاسخ درباره ويرايش و نگارش زبان فارسي

به كوشش گروه زبان و ادبيات فارسي جلسه پرسش و پاسخ درباره ويرايش و نگارش زبان فارسي ، با حضور آقاي احمد سميعي گيلاني ، بيست و چهارم آبانماه از ساعت 10 الي 12 در تالار دكتر شهيدي دانشكده ادبيات برگزار ميشود .