پست الکترونیکی اداره پژوهش

پست الکترونیکی اداره پژوهش

1393/08/07

 
 
به استحضار كلیه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و كلیه بازدیدكنندگان وب سایت میرساند ، پست الكترونیكی اداره پژوهش دانشكده به آدرس  reslit@ut.ac.ir فعال می باشد . كلیه امور پژوهشی این دانشكده از طریق ایمیل مذكور انجام خواهد شد .