چشم انداز باستان شناسي دوره نوسنگي

چشم انداز باستان شناسي دوره نوسنگي در آذربايجان

1392/08/18

 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
چشم انداز باستان شناسي دوره نوسنگي در آذربايجان
 
به كوشش دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات نشست تخصصي را تحت عنوان « چشم انداز باستان شناسي دوره نوسنگي در آذربايجان » با حضور دكتر باربارا هلوينگ ،  اساتيد  دانشجويان و علاقمندان اين حوزه در هجدهم مهر ماه از ساعت 16 - 14 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .