کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای

28/11/1393

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
کارگاه آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای
 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات کارگاه تخصصی  دو روزه ای را تحت عنوان ( آشنایی با ساختار مقالات دانشنامه ای ) با حضور دکتر سعید عدالت نژاد بیست و نهم بهمن ماه و ششم اسفند ماه از ساعت 30 : 17  - 15 در کتابخانه مدرس رضوی دانشکده ادبیات برگزار میکند . در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .