گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی

 

دروس مقطع کارشناسی

 

ترم 1 : 


آزمایشگاه 1

2 واحد

صرف 1

 4 واحد

ترجمه و تجوید قرآن کریم

2 واحد

 معارف اسلامی 1

2 واحد

زبان خارجی ( عمومی )

3 واحد

متون نظم و نثر دروه معاصر 1

2 واحد

تاریخ ادبیات دوره معاصر 1

2 واحد

 

ترم 2 : 

 


آزمایشگاه 2

2 واحد

نحو 1

4 واحد

متون نظم و نثر دوره معاصر 2

2 واحد

تایخ ادبیات دوره معاصر 2

2 واحد

زبان خارجی تخصصی 1

2 واحد

روش تحقیق و مأخد شناسی

2 واحد

معارف اسلامی 2

2 واحد

تربیت بدنی 1

1 واحد

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2 واحد

 

ترم 3 :


آزمایشگاه 3

2 واحد

مکالمه 1

2 واحد

تمرین صرف و نحو 1

2 واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر

2 واحد

تایخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر 

2 واحد

زبان خارجی تخصصی 2

2 واحد

متون حدیث

2 واحد

ادب متعهد اهل بیت (ع)

1 واحد

اخلاق و تربیت اسلامی 

2 واحد

تاریخ اسلام

2 واحد

 

ترم 4 :


مکالمه 2

2 واحد

روزنامه ها و مجلات عربی

2 واحد

 صرف 2

3 واحد

متون نظم و نثر دوره عباسی اول 

2 واحد

 تاریخ ادبیات دوره عباسی اول

2 واحد

ادب سیاسی در اسلام 

2 واحد

قرائت متون عرفانی 

2 واحد

 فارسی

3 واحد

ادبیات تطبیقی 

2 واحد

 

 ترم 5 :


مکالمه 3

2 واحد

فن ترجمه

2 واحد

انشاء

2 واحد

نحو 2

3 واحد

علوم بلاغی بلاغی 1

4 واحد

متون نظم و نثر عباسی دوم

2 واحد

تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم

2 واحد

متون نهج البلاغه

2 واحد

تربیت بدنی 2

2 واحد

 

ترم 6 :


انشاء 2

2 واحد

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

3 واحد

تمرین صرف و نحو 2

2 واحد

عروض و قافیه

2 واحد

متون نظم و نثر دوره اندلس

2 واحد

فقه الغه

2 واحد

قرائت متون تفسیری قرآن کریم

2 واحد

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد

2 واحد

تایخ ادبیات دوره اندلس

2 واحد

 

ترم 7 :


نامه نگاری و خلاصه نویسی

2 واحد

انشاء 3

2 واحد

علوم بلاغی

4 واحد

تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی

4 واحد

نقد ادبی

2 واحد

متون نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2 واحد

متون نظم و نثر از جاهلی تا پایان دوره اموی

4 واحد