گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی

 

دروس مقطع کارشناسي

 

ترم 1 : 


آزمايشگاه 1

2 واحد

صرف 1

 4 واحد

ترجمه و تجويد قرآن كريم

2 واحد

 معارف اسلامي 1

2 واحد

زبان خارجي ( عمومي )

3 واحد

متون نظم و نثر دروه معاصر 1

2 واحد

تاريخ ادبيات دوره معاصر 1

2 واحد

 

ترم 2 : 

 


آزمايشگاه 2

2 واحد

نحو 1

4 واحد

متون نظم و نثر دوره معاصر 2

2 واحد

تايخ ادبيات دوره معاصر 2

2 واحد

زبان خارجي تخصصي 1

2 واحد

روش تحقيق و مأخد شناسي

2 واحد

معارف اسلامي 2

2 واحد

تربيت بدني 1

1 واحد

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2 واحد

 

ترم 3 :


آزمايشگاه 3

2 واحد

مكالمه 1

2 واحد

تمرين صرف و نحو 1

2 واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر

2 واحد

تايخ ادبيات از سقوط بغداد تا عصر حاضر 

2 واحد

زبان خارجي تخصصي 2

2 واحد

متون حديث

2 واحد

ادب متعهد اهل بيت (ع)

1 واحد

اخلاق و تربيت اسلامي 

2 واحد

تاريخ اسلام

2 واحد

 

ترم 4 :


مكالمه 2

2 واحد

روزنامه ها و مجلات عربي

2 واحد

 صرف 2

3 واحد

متون نظم و نثر دوره عباسي اول 

2 واحد

 تاريخ ادبيات دوره عباسي اول

2 واحد

ادب سياسي در اسلام 

2 واحد

قرائت متون عرفاني 

2 واحد

 فارسي

3 واحد

ادبيات تطبيقي 

2 واحد

 

 ترم 5 :


مكالمه 3

2 واحد

فن ترجمه

2 واحد

انشاء

2 واحد

نحو 2

3 واحد

علوم بلاغي بلاغي 1

4 واحد

متون نظم و نثر عباسي دوم

2 واحد

تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم

2 واحد

متون نهج البلاغه

2 واحد

تربيت بدني 2

2 واحد

 

ترم 6 :


انشاء 2

2 واحد

ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس

3 واحد

تمرين صرف و نحو 2

2 واحد

عروض و قافيه

2 واحد

متون نظم و نثر دوره اندلس

2 واحد

فقه الغه

2 واحد

قرائت متون تفسيري قرآن كريم

2 واحد

متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد

2 واحد

تايخ ادبيات دوره اندلس

2 واحد

 

ترم 7 :


نامه نگاري و خلاصه نويسي

2 واحد

انشاء 3

2 واحد

علوم بلاغي

4 واحد

تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان دوره اموي

4 واحد

نقد ادبي

2 واحد

متون نظم و نثر عربي در ايران از سقوط بغداد تا دوره معاصر

2 واحد

متون نظم و نثر از جاهلي تا پايان دوره اموي

4 واحد