گروه ادبیات عربی-دروس کارشناسی ارشد

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد 32 واحد

 


تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی

2 واحد

روش تحقیق و سمینار مسائل مربوطه به ... 

2 واحد

متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی

2 واحد

صرف و نحو 1

2 واحد

متون اسلامی 

2 واحد

تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا  ...

2 واحد

متون نظم و نثر معاصر

2 واحد

تاریخ ادبیات دوره معاصر

2 واحد

صرف و نحو 2

 2 واحد

معانی و بیان و بدیع

2 واحد
مقاله نویسی و محاضره

2 واحد

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر

 

2 واحد

متون نظم و نثر از سقوط بغداد عصر حاضر

2واحد

پایان نامه

4 واحد