گروه ادبیات عربی- هیات علمی

 

مدیر گروه : آقای دکتر عبدالحسین فقهی

 

اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی

محمد علی آذرشب

استاد

جواد اصغری

استادیار

علی افضلی

استادیار

ابوالحسن امین مقدسی

دانشیار

محمد دزفولی

استادیار

غلامعباس رضایی هفتادر

دانشیار

معصومه شبستری

دانشیار

علی باقر طاهری نیا استاد

عدنان طهماسبی پشتکوهی

دانشیار

علی اکبر فراتی استادیار
عبدالحسین فقهی

دانشیار

مسعود فکری

استادیار

محمد حسین فؤادیان

دانشیار

امیر محمود کاشفی استادیار
عزت ملاابراهیمی

دانشیار

شهریار نیازی

دانشیار

 
سعداله همایونی استادیار