گروه ادبیات فارسی-دروس دکترا

 

دروس مقطع دکترا

 

دروس تخصصی :

 

 

تحقیق در متون فارسی ( نثر )

 

تحقیق در متون فارسی ( نظم )

 

متون  عربی نظم و نثر 1

 

متون  عربی نظم و نثر 2

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 1

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اصلی :

 

 

تحقیق در متون تفسیری  عربی

 

بلاغت و فنون ادب

 

تحقیق در مکتبهای ادبی جهان

 

رساله دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اختیاری:

 

 

تحقیق در سیر فرهنگ و تمدن اسلامی

 

بررسی کلام اسلامی

 

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

 

تحقیق در ادبیات غنایی

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 1

 

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 2

 

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی