گروه ادبیات فارسی-دروس دکترا

 

دروس مقطع دکترا

 

دروس تخصصی :

 

 

تحقيق در متون فارسي ( نثر )

 

تحقيق در متون فارسي ( نظم )

 

متون  عربي نظم و نثر 1

 

متون  عربي نظم و نثر 2

 

تحقيق در متون عرفاني و حكمي 1

 

تحقيق در متون عرفاني و حكمي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اصلی :

 

 

تحقيق در متون تفسيري  عربي

 

بلاغت و فنون ادب

 

تحقيق در مكتبهاي ادبي جهان

 

رساله دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروس اختیاری:

 

 

تحقيق در سير فرهنگ و تمدن اسلامي

 

بررسي كلام اسلامي

 

تحقيق در ادبيات حماسي و قهرماني

 

تحقيق در ادبيات غنايي

 

تحقيق در زبان و ادبيات باستاني ايران 1

 

تحقيق در زبان و ادبيات باستاني ايران 2

 

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی