گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی

 

دروس مقطع کارشناسي

دروس پایه :

 

دستور زبان فارسي 1

 

دستور زبان فارسي 2

 

مرجع شناسي و روش تحقيق1

 

بديع

 

آئين نگارش و ويرايش 1

 

آئين نگارش 2

 

دروس عمومی :

 

 

معارف اسلامي 1

 

معارف اسلامي 2

 

اخلاق و تربيت اسلامي

 

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

 

متون اسلامي

 

تربيت بدني 1

 

تربيت بدني 2

 

تاريخ اسلام

 

دروس اصلی :  

 

رودكي و منوچهري

 

فرخي و كسايي

 

رستم و سهراب

 

رستم و اسفنديار

 

سي قصيده ناصر خسرو

 

خاقاني

 

مسعود سعد سلمان

 

نظامي

 

مثنوي معنوي 1

 

مثنوي معنوي 2

 

منطق الطير

 

حديقه الحقیقه

 

بوستان سعدي

 

غزليات و قصايد سعدي

 

حافظ 1

 

حافظ 2

 

صائب

 

تاريخ بيهقي

 

سياست نامه و قابوسنامه

 

كشف الاسرار

 

كليله و دمنه 1

 

كليله و دمنه 2

 

گلستان سعدي

 

مرصادالعباد

 

قرائت عربی 1

 

قرائت عربی 2

 

قرائت عربی 3

 

قرائت عربی 4

 

قرائت عربی 5

 

قواعد عربی 1

 

قواعد عربی 2

 

قواعد عربی 3

 

قواعد عربی 4

 

زبان تخصصی 1

 

زبان تخصصی 2

 

عروض و قافيه

 

ادبيات معاصر نظم

 

ادبيات معاصر نثر

 

متون تفسيري

 

آشنايي با علوم قرآني

 

نقد ادبي

 

 

دروس تخصصی:

 

 

معاني و بيان 1

 

معاني و بيان 2

 

مباني عرفان و تصوف

 

تاثير قرآن و حديث

 

تاريخ ادبيات1

 

تاريخ ادبيات2

 

تاريخ ادبيات3

 

سبك شناسي  نظم

 

سبك شناسي  نثر

 

دروس اختياري :

 

 

 

انقلاب اسلامي و زمينه هاي ادبی آن

 

آشنايي با علوم اسلامي

 

غزليات شمس

 

روش تحقيق و مرجع شناسي 2

 

انواع ادبی

 

 

 دانشجويان موظفند چهار واحد از دروس اختياري را انتخاب نمايند .