گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی

 

دروس مقطع کارشناسی

دروس پایه :

 

دستور زبان فارسی 1

 

دستور زبان فارسی 2

 

مرجع شناسی و روش تحقیق1

 

بدیع

 

آئین نگارش و ویرایش 1

 

آئین نگارش 2

 

دروس عمومی :

 

 

معارف اسلامی 1

 

معارف اسلامی 2

 

اخلاق و تربیت اسلامی

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

 

متون اسلامی

 

تربیت بدنی 1

 

تربیت بدنی 2

 

تاریخ اسلام

 

دروس اصلی :  

 

رودکی و منوچهری

 

فرخی و کسایی

 

رستم و سهراب

 

رستم و اسفندیار

 

سی قصیده ناصر خسرو

 

خاقانی

 

مسعود سعد سلمان

 

نظامی

 

مثنوی معنوی 1

 

مثنوی معنوی 2

 

منطق الطیر

 

حدیقه الحقیقه

 

بوستان سعدی

 

غزلیات و قصاید سعدی

 

حافظ 1

 

حافظ 2

 

صائب

 

تاریخ بیهقی

 

سیاست نامه و قابوسنامه

 

کشف الاسرار

 

کلیله و دمنه 1

 

کلیله و دمنه 2

 

گلستان سعدی

 

مرصادالعباد

 

قرائت عربی 1

 

قرائت عربی 2

 

قرائت عربی 3

 

قرائت عربی 4

 

قرائت عربی 5

 

قواعد عربی 1

 

قواعد عربی 2

 

قواعد عربی 3

 

قواعد عربی 4

 

زبان تخصصی 1

 

زبان تخصصی 2

 

عروض و قافیه

 

ادبیات معاصر نظم

 

ادبیات معاصر نثر

 

متون تفسیری

 

آشنایی با علوم قرآنی

 

نقد ادبی

 

 

دروس تخصصی:

 

 

معانی و بیان 1

 

معانی و بیان 2

 

مبانی عرفان و تصوف

 

تاثیر قرآن و حدیث

 

تاریخ ادبیات1

 

تاریخ ادبیات2

 

تاریخ ادبیات3

 

سبک شناسی  نظم

 

سبک شناسی  نثر

 

دروس اختیاری :

 

 

 

انقلاب اسلامی و زمینه های ادبی آن

 

آشنایی با علوم اسلامی

 

غزلیات شمس

 

روش تحقیق و مرجع شناسی 2

 

انواع ادبی

 

 

 دانشجویان موظفند چهار واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند .