گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی ارشد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

دروس اصلی :

 

 

زبان تخصصی 1

 

تحقیق در دستور زبان فارسی

 

رساله پایان نامه تحصیلی


دروس تخصصی : 

 

 

نظم فارسی 1 شاهنامه

 

نظم فارسی 2 ناصر خسرو و سنایی

 

نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی

 

نظم فارسی 4 مثنوی

 

نثر فارسی 1 تاریخ بیهقی

 

نثر فارسی 2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

 

نثر فارسی 4 کشف المحجوب و رساله قشیریه

 

عربی 1 صرف و نحو

 

عربی 2 نثر عربی

 

عربی 3 نظم عربی

 

 دروس اختیاری : 

 

زبان تخصصی 2

 

نظم فارسی 5 گلشن راز

 

شیوه تحقیق

 

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی

 

عربی 5 متون تفسیری عربی

 

نثر فارسی 3 مصباح الهدایه

 

سیر آراء و عقاید اسلامی

 

سمینار

 

تحقیق در نظریه های ادبی

 

 دانشجو موظف است 4 واحد از مجموعه  درس های انتخابی مذکور را بگذراند.