گروه ادبیات فارسی-دروس کارشناسی ارشد

 

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد

دروس اصلی :

 

 

زبان تخصصی 1

 

تحقيق در دستور زبان فارسي

 

رساله پايان نامه تحصيلي


دروس تخصصی : 

 

 

نظم فارسي 1 شاهنامه

 

نظم فارسي 2 ناصر خسرو و سنايي

 

نظم فارسي 3 خاقاني و نظامي

 

نظم فارسي 4 مثنوي

 

نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي

 

نثر فارسي 2 تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه

 

نثر فارسي 4 كشف المحجوب و رساله قشيريه

 

عربي 1 صرف و نحو

 

عربي 2 نثر عربي

 

عربي 3 نظم عربي

 

 دروس اختیاری : 

 

زبان تخصصی 2

 

نظم فارسي 5 گلشن راز

 

شیوه تحقیق

 

تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي

 

عربي 5 متون تفسيري عربي

 

نثر فارسی 3 مصباح الهدایه

 

سير آراء و عقايد اسلامي

 

سمينار

 

تحقیق در نظریه های ادبی

 

 دانشجو موظف است 4 واحد از مجموعه  درس هاي انتخابي مذكور را بگذراند.