گروه ادبیات فارسی-معرفی

 

 آموزش زبان و ادبيات فارسي به شكل نوين قدمتي يكصد و پنجاه ساله دارد . هدف از تدريس زبان و ادبيات فارسي از دارالفنون (تأسيس 1224 ق . ) تا دانشسراي عالي و نهايتاً دانشكده ادبيات، آشنا ساختن دانشجويان با جنبه هاي مختلف آثار نظم و نثر زبان فارسي بوده است . چراكه ادبيات ملل گوناگون ظرف مجموعه تمدن و علوم بشري و آينه تمام نماي هر اجتماع و كشوري هستند و در اين بين ادبيات فارسي نه تنها مستثنا نيست ، بلكه از نمود و برجستگي ممتازي نيز برخوردار است .

 
  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انســـــــــــاني، اكنون در مقاطــــع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ، گرايش زبان و ادبيات فارسي دانشجو مي پذيرد .  هيئت علمي 24 نفره اين گروه شامل 5  استاد ، 7 دانشيار  و  12  استاديار مي باشد.

 

اين گروه اخيراً به پيشنهاد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به عنوان قطب برنامه ريزي آموزش زبان و ادبيات فارسي كشور شناخته شده است

 

  معرفي رشته :

   دانشجويان مهارت هاي كافي در زمينه هاي ادبي ، بلاغي ، دستوري و اصطلاحات علوم مختلف در متون و آثار قديم و جديد ادبيات فارسي را به دست مي آورند تا بتوانند امانت هاي وزين ادب فارسي را از طريق تعليم در مؤسسات آموزش عالي به نسل هاي بعد از خود انتقال دهند و از اين طريق رسالت معرفي زبان و ادبيات فارسي را كه حاوي فرهنگ غني اسلامي ، اعتقادي و اخلاقي و عرفاني است به سرمنزل مقصود برسانند . در مجموعه دروس اين رشته ، متون و تمام آثار درجه اول زبان فارسي كه آشنائي با آنها ضروري است در نظر گرفته شده و هيچ نوعي از انواع آثار برجسته زبان فارسي از متون تفسيري و قرآني تا متون عرفاني و حكمي و اخلاقي و داستاني ادبيات، از دوران قديم گرفته تا دوران معاصر و عصر انقلاب مورد غفلت قرار نگرفته است .

  دانش آموختگان اين دوره ها قادرند در تمام بخشهاي توسعه فرهنگي و ادبيات فارسي از قبيل بنيادهاي تدوين كتب درسي و كمك درسي، بنيادهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف ادب فارسي، فرهنگستان ها ، آموزش و پرورش، راديو و تلويزيون،مطبوعات،مؤسسات و سازمانهاي مختلف چاپ و نشر ، سازمانهاي تأليف و ترجمه ، شوراي گسترش زبان فارسي در خارج از كشور ، و مجتمع گسترش زبان فارسي و نيز در جريان گسترش كتب علمي و فني و پزشكي كه نيازمند به زبان روشن و قابل فهم هستند و حتي در گسترش و ترويج علوم و معارف اسلامي در خارج از كشور ، فعاليت كنند

 نشريه تخصصي «زبان و ادبيات فارسي» از طرف اين گروه به صورت فصلنامه منتشر مي شود كه ضميمه مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني است   

 عضويت در سازمانهاي بين المللي ادبيات فارسي ، انجمن استادان زبان فارسي شبه قاره و هندوستان و عضويت در انجمن استادان فارسي ايران و كشورهاي خارج و عضويت در انجمن استادان ادبيات فارسي كشورهاي بالكان (تركيه و غيره) و عضويت در هيئت هاي مميزه دانشگاه تهران و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و حضور فعال با ارائه مقالات تحقيقي در كنگره هاي جهاني از مظاهر فعاليت هاي اعضاي اين گروه است