گروه باستانشناسی-هیات علمی

 

مدیر گروه : آقاي دكتر کمال الدین نیکنامی

 

اعضاي هيات علمي گروه باستانشناسی

رتبه علمی

محمد اسمعیل اسمعیلی جلودار

استادیار

مصطفی ده پهلوان

استادیار

شاهرخ رزمجو 

استادیار

حسن طلایی

استاد

حسن فاضلی نشلی

استاد

حسن کریمیان دانشیار

هایده لاله

استادیار

میثم لباف خانیکی استادیار
حکمت اله ملاصالحی

دانشیار

کمال الدین نیکنامی

استاد

رحیم ولایتی استادیار