گروه باستانشناسی-هیات علمی

 

مدیر گروه : آقای دکتر کمال الدین نیکنامی

 

اعضای هیات علمی گروه باستانشناسی

رتبه علمی

محمد اسمعیل اسمعیلی جلودار

استادیار

مصطفی ده پهلوان

استادیار

شاهرخ رزمجو 

استادیار

حسن طلایی

استاد

حسن فاضلی نشلی

استاد

حسن کریمیان دانشیار

هایده لاله

استادیار

میثم لباف خانیکی استادیار
حکمت اله ملاصالحی

دانشیار

کمال الدین نیکنامی

استاد