گروه تاریخ-دروس دکترا

 

 دروس مقطع دکترا تاريخ اسلام

 

دروس عمومی 8 واحد :


تاريخنگاري در ايران

جغرافياي تاريخي ايران

جامعه شناسي تاريخي ايران

روش تحقيق پيشرفته

 

 

دروس تخصصی 10 واحد :


تاريخ صدر اسلام ( از بعثت تا سال 40 هجري )

تاريخ تشيع

دوره اموي و عباسي

فرهنگ و تمدن اسلامي در اروپا، آسیا و آفریقا

تاريخ عثماني

رساله       24 واحد

 

 

دروس مقطع دکترا ایران اسلامی

 

 دروس عمومی 8 واحد :


تاريخنگاري در ايران

جغرافياي تاريخي ايران

جامعه شناسي تاريخي ايران

روش تحقيق پيشرفته

 

دروس تخصصی 10 واحد :


ملل و نحل و تاثير آنها در تحولات اجتماعي

روابط خارجي ايران از صفويه تا عصر حاضر (همراه با بررسی پیشینه‌ی روابط)

بررسي  و تحلیل اسناد و مدارك آرشيوي و كتابخانه اي

تاريخ معاصر ايران از آغاز تا قاجاران تا كنون

رساله 24

  دروس مقطع دکترا ايران باستان

 

دروس تخصصی 10 واحد :


قرائت و بررسي كتيبه هاي عصر باستان و دوران اشكاني و ساساني

تاريخ اساطير و اديان ايران باستان

تحولات سياسي ، اجتماعي ، اداري و اقتصادي ايران باستان

زبان اوستايي

رساله     24 واحد

 

 دروس عمومی 8 واحد :


تاريخنگاري در ايران

جغرافياي تاريخي ايران

جامعه شناسي تاريخي ايران

روش تحقيق پيشرفته

 

 

برای کسب اطلاعات تفصیلی درباره گروه تاریخ  به کتاب زیر مراجعه کنید :

گروه آموزشی تاریخ( تاریخچه، استادان و برنامه های تفصیلی) به کوشش دکتر منصور صفت گل، چاپ اول، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، 1388