گروه تاریخ-دروس دکترا

 

 دروس مقطع دکترا تاریخ اسلام

 

دروس عمومی 8 واحد :


تاریخنگاری در ایران

جغرافیای تاریخی ایران

جامعه شناسی تاریخی ایران

روش تحقیق پیشرفته

 

 

دروس تخصصی 10 واحد :


تاریخ صدر اسلام ( از بعثت تا سال 40 هجری )

تاریخ تشیع

دوره اموی و عباسی

فرهنگ و تمدن اسلامی در اروپا، آسیا و آفریقا

تاریخ عثمانی

رساله       24 واحد

 

 

دروس مقطع دکترا ایران اسلامی

 

 دروس عمومی 8 واحد :


تاریخنگاری در ایران

جغرافیای تاریخی ایران

جامعه شناسی تاریخی ایران

روش تحقیق پیشرفته

 

دروس تخصصی 10 واحد :


ملل و نحل و تاثیر آنها در تحولات اجتماعی

روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر (همراه با بررسی پیشینه‌ی روابط)

بررسی  و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای

تاریخ معاصر ایران از آغاز تا قاجاران تا کنون

رساله 24

  دروس مقطع دکترا ایران باستان

 

دروس تخصصی 10 واحد :


قرائت و بررسی کتیبه های عصر باستان و دوران اشکانی و ساسانی

تاریخ اساطیر و ادیان ایران باستان

تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اداری و اقتصادی ایران باستان

زبان اوستایی

رساله     24 واحد

 

 دروس عمومی 8 واحد :


تاریخنگاری در ایران

جغرافیای تاریخی ایران

جامعه شناسی تاریخی ایران

روش تحقیق پیشرفته

 

 

برای کسب اطلاعات تفصیلی درباره گروه تاریخ  به کتاب زیر مراجعه کنید :

گروه آموزشی تاریخ( تاریخچه، استادان و برنامه های تفصیلی) به کوشش دکتر منصور صفت گل، چاپ اول، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، 1388