گروه تاریخ-دروس کارشناسی

 

 دروس مقطع کارشناسی 
  

دروس پایه  : 28 واحد

دروس تخصصی : 24 واحد

دروس اصلی : 68 واحد

دروس عمومی : 17 واحد

 

 دروس پایه 28 واحد :

 


قرائت متون تاریخی به زبان عربی1

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2

 کلیات و مبانی علم تاریخ

روش تحقیق در تاریخ 

تاریخنگاری و تحولات آن در ایران 

 گاهشماری و تقویم

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

مبانی جامعه شناسی

کلیات جغرافی ( با تکیه بر جغرافیای ایران )

مبانی علم سیاست

فلسفه تاریخ

 

 

  دروس تخصصی : 


ایران پیش از تاریخ

سلسه های شرقی ایران قدیم

تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا

شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

ادیان ایران باستان

مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان

آشنایی با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام

شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران بعد از اسلام

قیام کربلا و نقش آن در نهضت های شیعی

تاریخ گسترش اسلام در آفریقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندس

تاریخ خلفای مصر و حمدانیان

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران

روانشناسی اجتماعی

تاریخ خاورمیانه

تاریخ محلی

خلیج فارس و تاریخ سرزمینهای همجوار

تاریخ دیپلماسی ایران

تاریخ عرفان و تصوب در ایران و اسلام

تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه

تاریخ اندیشه ها و مکاتب سیاسی در غرب

تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجاریه

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

تاریخ پیامبران

تاریخ هنر و معماری

جغرافیای انسانی

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی

جامعه شناسی تاریخی

مبانی علم اقتصاد

فرهنگ و تمدن ایران دروه صفوی

تاریخ قاره آمریکا

تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری

تاریخ شبه  قاره هند

تاریخ آفریقا

اقتصاد سیاسی

قرائت متون تاریخی به عربی

قرائت متون تاریخی به فارسی 2

تاریخ اسلام در ممالک قفقاز

تاریخ اسلام در آسیای میانه

ریشه تاریخی توسعه نیافتگی در ایران

تاریخ اندیشه های اقتصادی

تاریخ روسیه  تا فروپاشی شوروی

تاریخ چین و ژاپن

 

دروس اصلی 68 واحد : 


تاریخ یونان و روم

تاریخ بیزانس

تاریخ اروپا در قرون وسطی

تاریخ اروپا در قرن جدید 

 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد

 تاریخ تحولات جهان اسلام از میلاد پیامبر تا سال 41 هجری تا 227 هجری

 تاریخ تحولات  جهان اسلام از سال41 تا 227 هجری

 تاریخ تشیع 1 از آغاز تا قرن 5 هجری

 تاریخ تشیع 2 از قرن 5 تا قرن 10 هجری

 تاریخ تحلیلی زندگی ائمه (ع)

تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن 7 هجری تا قرن 10 هجری 

تاریخ عثمانی و ترکیه جدید 

تاریخ ایران از ورود آریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان 

تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی

تاریخ ایران در دوره ساسانی

 تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان

 تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سلجوقیان

 تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان ، دیلمیان ، غزنویان

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان 

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادیو فرهنگی ایران در دوره حمله مغول و ایلخانیان

تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره صفویان

تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانیان تا صفویه

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دروه افشاریان و زندیان

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران از آغاز دوره قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا 28 مرداد 1332