گروه تاریخ-دروس کارشناسی

 

 دروس مقطع کارشناسي 
  

دروس پایه  : 28 واحد

دروس تخصصی : 24 واحد

دروس اصلی : 68 واحد

دروس عمومی : 17 واحد

 

 دروس پايه 28 واحد :

 


قرائت متون تاريخي به زبان عربي1

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1

قرائت متون تاريخي به زبان خارجی 1

قرائت متون تاريخي به زبان خارجی 2

 كليات و مباني علم تاريخ

روش تحقيق در تاريخ 

تاريخنگاري و تحولات آن در ايران 

 گاهشماري و تقويم

مباني تاريخ اجتماعي ايران

تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام

مباني جامعه شناسي

كليات جغرافي ( با تكيه بر جغرافياي ايران )

مباني علم سياست

فلسفه تاريخ

 

 

  دروس تخصصی : 


ايران پيش از تاريخ

سلسه هاي شرقي ايران قديم

تاريخ اسلام در حوزه اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا

شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

تاريخ تمدنهاي مشرق زمين

اديان ايران باستان

مباني تكوين و تحول تمدنهاي جهان

آشنايي با خطوط و زبانهاي ايران پيش از اسلام

شناخت و نقد منابع و مآخذ ايران بعد از اسلام

قيام كربلا و نقش آن در نهضت هاي شيعي

تاريخ گسترش اسلام در آفريقا و اروپا از آغاز تا سقوط اندس

تاريخ خلفاي مصر و حمدانيان

مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران

روانشناسي اجتماعي

تاريخ خاورميانه

تاريخ محلي

خليج فارس و تاريخ سرزمينهاي همجوار

تاريخ ديپلماسي ايران

تاريخ عرفان و تصوب در ايران و اسلام

تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ فرهنگ و تمدن ايران

تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه

تاريخ انديشه ها و مكاتب سياسي در غرب

تاريخ احزاب و مطبوعات ايران در دوره قاجاريه

تاريخ نفت در ايران و خاورميانه

تاريخ پيامبران

تاريخ هنر و معماري

جغرافياي انساني

جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي

جامعه شناسي تاريخي

مباني علم اقتصاد

فرهنگ و تمدن ايران دروه صفوي

تاريخ قاره آمريكا

تاريخ استعمار غرب و رشد سرمايه داري

تاريخ شبه  قاره هند

تاريخ آفريقا

اقتصاد سياسي

قرائت متون تاريخي به عربي

قرائت متون تاريخي به فارسي 2

تاريخ اسلام در ممالك قفقاز

تاريخ اسلام در آسياي ميانه

ريشه تاريخي توسعه نيافتگي در ايران

تاريخ انديشه هاي اقتصادي

تاريخ روسيه  تا فروپاشي شوروي

تاريخ چين و ژاپن

 

دروس اصلی 68 واحد : 


تاريخ يونان و روم

تاريخ بيزانس

تاريخ اروپا در قرون وسطي

تاريخ اروپا در قرن جديد 

 تاريخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهاني اول

 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا پايان جنگ سرد

 تاريخ تحولات جهان اسلام از ميلاد پيامبر تا سال 41 هجري تا 227 هجري

 تاريخ تحولات  جهان اسلام از سال41 تا 227 هجري

 تاريخ تشيع 1 از آغاز تا قرن 5 هجري

 تاريخ تشيع 2 از قرن 5 تا قرن 10 هجري

 تاريخ تحليلي زندگي ائمه (ع)

تاريخ تحولات جهان اسلام از قرن 7 هجري تا قرن 10 هجري 

تاريخ عثماني و تركيه جديد 

تاريخ ايران از ورود آريايي ها تا پايان دوره هخامنشيان 

تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني

تاريخ ايران در دوره ساساني

 تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ايران از ورود اسلام تا پايان حكومت علويان طبرستان

 تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگي ايران در دوره سلجوقيان

 تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوره سامانيان ، ديلميان ، غزنويان

تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  ايران در دوره غوريان و خوارزمشاهيان 

تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادیو فرهنگی ايران در دوره حمله مغول و ايلخانيان

تاريخ تحولات سياسي ايران در دوره صفويان

تاريخ تحولات سياسي ايران از زوال ايلخانيان تا صفويه

تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ايران در دروه افشاريان و زنديان

تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ايران از آغاز دوره قاجاريه تا انقلاب مشروطيت

انقلاب مشروطيت و تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ايران تا انقراض حكومت قاجاريه

تاريخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ايران از انقراض قاجاريه تا 28 مرداد 1332