گروه تاریخ-دروس کارشناسی ارشد

 

 

         دروس مقطع کارشناسي ارشد تاريخ اسلام

 

دروس تخصصی 12 واحد :

سيره نبوي

سيره علوي

نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان

ملل و نحل با تكيه بر مسائل اجتماعي و سياسي

سير انديشه سياسي و اجتماعي در جهان اسلام با تكيه بر انديشه هاي شيعي

تاريخ اسلام در آسياي مركزي و شبه قاره هند

 

دروس اصلی 16 واحد :

شناخت روشهاي تحقيق در تاريخ « سمينار »

نقد و بررسي متون تاريخي

فلسفه تاريخ

زبان عربي ( قرائت متون تاريخي به عربي )

زبان خارجي ( با تكيه بر ترجمه متون تاريخي )

بررسي جنبشهاي مردمي يكصد سال اخير ( بطور خاص انقلاب اسلامي )

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ( با تكيه بر تاثير متقابل ايران و اسلام )

رساله       4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد ایران اسلام

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روشهاي تحقيق در تاريخ « سمينار »

نقد و بررسي متون تاريخي

فلسفه تاريخ

زبان عربي ( قرائت متون تاريخي به عربي )

زبان خارجي ( با تكيه بر ترجمه متون تاريخي )

بررسي جنبشهاي مردمي يكصد سال اخير ( بطور خاص انقلاب اسلامي )

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ( با تكيه بر تاثير متقابل ايران و اسلام )

 

دروس تخصصی 12 واحد :


نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی

نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان و حكومتهای محلی

نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد

نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار

ایران در عهد قاجاریه با تكیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

تاریخ معاصر ایران

رساله       4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد ایران باستان

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یكصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تكیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

دروس تخصصی 12 واحد :

 


تاریخ ایران بر اساس روایات ملی

نقد و بررسی تاریخ ایران باستان در متون ایرانی و غیر ایرانی: چینی، اسلامی

روابط سیاسی. فرهنگی و اقتصادی ایران باستان با سرزمین‌های دیگر

بررسی و مطالعه انتقادی ادیان ایران باستان

شناخت خطوط و زبان‌های ایران باستان

شناخت نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران باستان

رساله 4 واحد

 

 

 دروس مقطع کارشناسي ارشد مطالعات خلیج فارس

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یكصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تكیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

دروس تخصصی 12 واحد :

 


جغرافياي تاريخي و دگرگونيهاي ترکيب انساني و قومي خليج فارس

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از آغاز تا دوره صفويه

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از صفویه تا پایان قاجاریه

مناسبات ایران و كشورهای حاشیه خلیج فارس در ادوار تاریخی (باتکیه بر دوران معاصر و نقش قدرت‌های خارجی)

تاریخ تحولات اقتصادی خلیج فارس با تکیه بر نقش نفت در دوران معاصر

حضور قدرت‌های خارجي در خليج فارس و مناسبات سياسي و اقتصادي آنان با كشورهای منطقه

رساله 4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یكصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تكیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

 

دروس تخصصی 12 واحد :


اسلام در آسیای مركزی و قفقاز از آغاز تا روزگار مغول

تاریخ سیاسی آسیای مركزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه روسیه

مناسبات و پیوندهای سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام در آسیای مركزی و قفقاز از عصر مغول تا غلبه روسیه

امارت‌نشین‌ها و خانات محلی در ماوراءالنهر و تركستان

سیاست و حكومت در آسیای مركزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نگاهی به جمهوری‌های استقلال یافته

قرائت وترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان روسی

رساله 4 واحد

 

 

 
دروس مقطع کارشناسي ارشد اسناد و مدارک آرشیوی نسخه شناسی

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یكصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تكیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

 

دروس تخصصی 12 واحد :


كاغذشناسی خط‌شناسی و تاریخ خطوط ومهرشناسی و سجلات

سیاق (تاریخچه، قرائت و انواع)

نسخه‌پردازی، نسخه‌شناسی و نسخه‌آرایی

سندشناسی (شناخت اسناد تاریخی)

رساله 4 واحد