گروه تاریخ-دروس کارشناسی ارشد

 

 

         دروس مقطع کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

 

دروس تخصصی 12 واحد :

سیره نبوی

سیره علوی

نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان

ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی

سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام با تکیه بر اندیشه های شیعی

تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند

 

دروس اصلی 16 واحد :

شناخت روشهای تحقیق در تاریخ « سمینار »

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی ( قرائت متون تاریخی به عربی )

زبان خارجی ( با تکیه بر ترجمه متون تاریخی )

بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ( بطور خاص انقلاب اسلامی )

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ( با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام )

رساله       4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد ایران اسلام

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روشهای تحقیق در تاریخ « سمینار »

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی ( قرائت متون تاریخی به عربی )

زبان خارجی ( با تکیه بر ترجمه متون تاریخی )

بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ( بطور خاص انقلاب اسلامی )

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ( با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام )

 

دروس تخصصی 12 واحد :


نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی

نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان و حکومتهای محلی

نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد

نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار

ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

تاریخ معاصر ایران

رساله       4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد ایران باستان

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یکصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

دروس تخصصی 12 واحد :

 


تاریخ ایران بر اساس روایات ملی

نقد و بررسی تاریخ ایران باستان در متون ایرانی و غیر ایرانی: چینی، اسلامی

روابط سیاسی. فرهنگی و اقتصادی ایران باستان با سرزمین‌های دیگر

بررسی و مطالعه انتقادی ادیان ایران باستان

شناخت خطوط و زبان‌های ایران باستان

شناخت نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران باستان

رساله 4 واحد

 

 

 دروس مقطع کارشناسی ارشد مطالعات خلیج فارس

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یکصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

دروس تخصصی 12 واحد :

 


جغرافیای تاریخی و دگرگونیهای ترکیب انسانی و قومی خلیج فارس

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از آغاز تا دوره صفویه

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از صفویه تا پایان قاجاریه

مناسبات ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در ادوار تاریخی (باتکیه بر دوران معاصر و نقش قدرت‌های خارجی)

تاریخ تحولات اقتصادی خلیج فارس با تکیه بر نقش نفت در دوران معاصر

حضور قدرت‌های خارجی در خلیج فارس و مناسبات سیاسی و اقتصادی آنان با کشورهای منطقه

رساله 4 واحد

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یکصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

 

دروس تخصصی 12 واحد :


اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز تا روزگار مغول

تاریخ سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه روسیه

مناسبات و پیوندهای سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از عصر مغول تا غلبه روسیه

امارت‌نشین‌ها و خانات محلی در ماوراءالنهر و ترکستان

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نگاهی به جمهوری‌های استقلال یافته

قرائت وترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان روسی

رساله 4 واحد

 

 

 
دروس مقطع کارشناسی ارشد اسناد و مدارک آرشیوی نسخه شناسی

 

دروس اصلی 16 واحد :


شناخت روش‌های تحقیق در تاریخ «سمینار»

نقد و بررسی متون تاریخی

فلسفه تاریخ

زبان عربی (قرائت متون تاریخی به عربی)

زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی)

بررسی جنبش‌های مردمی یکصد سال اخیر (بطور خاص انقلاب اسلامی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

 

 

دروس تخصصی 12 واحد :


کاغذشناسی خط‌شناسی و تاریخ خطوط ومهرشناسی و سجلات

سیاق (تاریخچه، قرائت و انواع)

نسخه‌پردازی، نسخه‌شناسی و نسخه‌آرایی

سندشناسی (شناخت اسناد تاریخی)

رساله 4 واحد