گروه تاریخ- هیات علمی

 

مدیر گروه : آقای دکتر روزبه زرین کوب

 

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

رتبه علمی

فرج الله احمدی

دانشیار

حسین بادامچی

استادیار

رسول جعفریان

استاد

زهرا حاتمی استادیار
حسن حضرتی

دانشیار

داریوش رحمانیان کوشککی

دانشیار

روزبه زرین کوب استادیار

حسن زندیه

استادیار

منصور صفت گل استاد
خدیجه عالمی

استادیار

کلثوم غضنفری

استادیار

سیروس فیضی

استادیار

یاسر قزوینی حائری استادیار
علی کالیراد استادیار
حمید کرمی پور

استادیار

نورالدین نعمتی

دانشیار

محمدباقر وثوقی

استاد

شهرام یوسفی فر استاد